Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2023

ObrázekINFORMACE DLE § 60 ZÁKONA 541/2020 Sb. O ODPADECH

 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Nápojové kartony,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.
   

Shromažďování tříděného odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery, odpadové nádoby, velkoobjemové kontejnery a dále do pytlů.

1) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Balkova Lhota – naproti obecnímu úřadu (sklo, papír, plast). Biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemový kontejner u hřbitova, kompostovací silo na pozemku parc.č. 92/1 (pod Velkým rybníkem). Biologické odpady rostlinného původu mohou občané, kteří projevili zájem, kompostovat v zapůjčených kompostérech.

Balkova Lhota nádraží – naproti budově nádraží (sklo, papír, plast)

Černý Les – zpevněná plocha „točna“ (sklo, papír, plast)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. Biologické odpady rostlinného původu, označený velkoobjemový kontejner, kompostovací silo
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená
 5. Nápojové kartony, barva žlutá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým na vývěsných tabulích (Balkova Lhota – vedle čekárny, Výrec – vedle čekárny, Černý Les – vedle čekárny).

 

Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, lina, matrace, nábytek, oblečení).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým na vývěsných tabulích (Balkova Lhota – vedle čekárny, Výrec – vedle čekárny, Černý Les – vedle čekárny).

 

Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

-plechové nebo plastové nádoby o doporučeném objemu 110 - 120 l,

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Obec Balkova Lhota žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu  v obci zajišťuje společnost Rumpold s.r.o.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových plastových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

 

KVANTIFIKOVANÉ VÝSLEDKY:

Kvantifikované výsledky

Převzato

IČZ/IČP

Kód odp.

Název

ktg.

množ. [t]

RUMPOLD s.r.o.
CZA00520
200301
Směsný komunální odpad
O
27,19
RUMPOLD s.r.o.
CZA00520
200307
Objemný odpad
O
4,32
RUMPOLD s.r.o.
CZC00422
200101
Papír a lepenka
O
1,956
RUMPOLD s.r.o.
CZC00422
200139
Plasty
O
1,204
RUMPOLD s.r.o.
CZC01029
200102
Sklo
O
1,14


NÁKLADY NA PROVOZ OBECNÍHO SYSTÉMU:

Náklady na provoz obecního systému

Druh odpadu

Počet a druh nádob

Kód odpadu

Náklady v Kč

Papír
3 x 2,5 m3 spodní výsyp
200101
22.740,67
Plasty
3 x 2,5 m3 spodní výsyp
200139
26.380,03
Sklo
3 x 1,5 m3 spodní výsyp
200102
  3.360,03
Biologicky rozložitelný odpad
            úprava prostoru
      u kompostovacího sila
200201
  8.457,90
Objemný odpad
mobilní svoz
200307
23.708,75
Směsný komunální odpad
domácnosti (110 l, 120 l)
200301
211.663,02  
 
 
Náklady celkem
296.309,74

 

Na odměnách za tříděný odpad od společnosti Eko-kom a.s. obec obdržela částku ve výši 22.178,50 Kč.

 

 


Informování občanů o odpadovém hospodářství 2022

ObrázekINFORMACE DLE § 60 ZÁKONA 541/2020 Sb. O ODPADECH

 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Nápojové kartony,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.
   

Shromažďování tříděného odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery, odpadové nádoby, velkoobjemové kontejnery a dále do pytlů.

1) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Balkova Lhota – naproti obecnímu úřadu (sklo, papír, plast). Biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemový kontejner u hřbitova, kompostovací silo na pozemku parc.č. 92/1 (pod Velkým rybníkem). Biologické odpady rostlinného původu mohou občané, kteří projevili zájem, kompostovat v zapůjčených kompostérech.

Balkova Lhota nádraží – naproti budově nádraží (sklo, papír, plast)

Černý Les – zpevněná plocha „točna“ (sklo, papír, plast)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. Biologické odpady rostlinného původu, označený velkoobjemový kontejner, kompostovací silo
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená
 5. Nápojové kartony, barva žlutá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým na vývěsných tabulích (Balkova Lhota – vedle čekárny, Výrec – vedle čekárny, Černý Les – vedle čekárny).

 

Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, lina, matrace, nábytek, oblečení).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým na vývěsných tabulích (Balkova Lhota – vedle čekárny, Výrec – vedle čekárny, Černý Les – vedle čekárny).

 

Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

-plechové nebo plastové nádoby o doporučeném objemu 110 - 120 l,

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Obec Balkova Lhota žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu  v obci zajišťuje společnost Rumpold s.r.o.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových plastových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

KVANTIFIKOVANÉ VÝSLEDKY:

KVANTIFIKOVANÉ VÝSLEDKY

Převzato

IČZ/IČP

Kód odp.

Název

ktg.

množ. [t]

RUMPOLD s.r.o.

CZC00505

170605

Stavební materiály obsahující azbest

N

0,22

RUMPOLD s.r.o.

CZA00520

200301

Směsný komunální odpad

O

27,03

RUMPOLD s.r.o.

CZA00520

200307

Objemný odpad

O

3,88

RUMPOLD s.r.o.

CZC00308

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N

0,01

RUMPOLD s.r.o.

CZC00308

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla

N

0,005

RUMPOLD s.r.o.

CZC00422

200101

Papír a lepenka

O

2,026

RUMPOLD s.r.o.

CZC00422

200139

Plasty

O

1,476

RUMPOLD s.r.o.

CZC00422

200140

Kovy

O

0

RUMPOLD s.r.o.

CZC00505

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek

O

0

RUMPOLD s.r.o.

CZC01029

200102

Sklo

O

2,048

RUMPOLD s.r.o.

CZC00520

200203

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

2,26

 

NÁKLADY NA PROVOZ OBECNÍHO SYSTÉMU

NÁKLADY NA PROVOZ OBECNÍHO SYSTÉMU

Druh odpadu

Počet a druh nádob

Kód odpadu

Náklady v Kč

Papír

3 x 2,5 m3 spodní výsyp

200101

19.103,-

Plasty

3 x 2,5 m3 spodní výsyp

200139

27.911,-

Sklo

3 x 1,5 m3 spodní výsyp

200102

  5.010,-

Jiný biologický nerozl. odpad

mobilní svoz

200203

  9.144,-

Nebezpečný odpad

mobilní svoz

200127, 150110

    926,-

Nebezpečný odpad

vlastní doprava

170605

    915,-

Objemný odpad

mobilní svoz

200307

18.829,-

Směsný komunální odpad

domácnosti (110 l, 120 l)

200301

192.067,- 

Nákup popelnic pro občany

xxx

xxx

   3.590,-

 

 

Náklady celkem

277.495,-

 

Na odměnách za tříděný odpad od společnosti Eko-kom a.s. obec obdržela částku ve výši 20.550 Kč.